درباره ما

داستان ما

خلق برند پــارس هـرمــاس

ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻳﻢ ﮐﻪ ﭘﻴﺸـــﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻴﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر و دﻟﺴﻮز اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑـــﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﻴﺸـــﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـــﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸـــﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﺳـــﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن Miss Angel (ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺶ و ﺑﻬﺪاﺷـــﺘﯽ) و Tiara ( ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ داروﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ) و Dr.Angel ( ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸـــﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـــﺘﯽ ﻣﺨﺼـــﻮص دام و ﺣﯿﻮاﻧـــﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ)، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺲ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

پارس هرماس

خالق زیبایی خود باشید

سخن مدیرعامل

جناب آقای / سرکار خانم

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـــﺎت ﭘﺎرس ﻫﺮﻣﺎس ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳـــﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو دﻫﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺧﻮد، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ آراﯾﺸﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، داروﺳﺎزی و ﺑﺴﺘﻪ داروﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٢٤٠٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﺷﺘﻬﺎرد ﮐﺮج اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻳﻢ ﮐﻪ ﭘﻴﺸـــﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻴﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر و دﻟﺴﻮز اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑـــﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﻴﺸـــﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـــﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸـــﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﺳـــﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن Miss Angel (ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺶ و ﺑﻬﺪاﺷـــﺘﯽ) و Tiara ( ﺑﺮﻧﺪ بسته ﺑﻨﺪی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ داروﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ) و Dr.Angel ( ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸـــﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـــﺘﯽ ﻣﺨﺼـــﻮص دام و ﺣﯿﻮاﻧـــﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ)، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺲ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

ﻓـــﺮم و اداره ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻳﺖ ارﺷـــﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﺎرس ﻫﺮﻣﺎس در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی، ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷـــﺮﮐﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮی، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﮔﺰ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳـــﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤـــﺎدی ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻓـــﻖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿـــﺪی، ﺗﺠﺎرت، ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و ﻓﺮوش، ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ، داروﺳﺎزی، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی داروﯾﯽ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ظهور ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺳـــﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳـــﺖ، ﻣﻮ و زﻳﺒﺎﯾﯽ، ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳـــﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن‌مان را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺧﻮد در ﭘﺎرس ﻫﺮﻣﺎس ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

افتخارات ما

کنفرانس مدیريت راهبــردی کسب و کار چهره ماندگار مدیريت کسب و کار ایران
کنفرانس مدیريت راهبــردی کسب و کار چهره ماندگار مدیريت کسب و کار ایران
همایش ملی کارآفرينان و مسئولیت اجتماعی
همایش ملی کارآفرينان و مسئولیت اجتماعی
سومین جشنواره ملی حاتم حمایت از تولید ملی
سومین جشنواره ملی حاتم حمایت از تولید ملی
چهارمین جشنواره ملی صنــعت سـلامت محـور
چهارمین جشنواره ملی صنــعت سـلامت محـور