ژل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ 70%

DISINFECTION
SOLUTION

200ml

شناسه محصول: ma-z-(5) دسته:

توضیحات

ژل از ﺑﻴﻦﺑﺮﻧﺪه آﻟﻮدﮔﯽ و وﯾﺮوس ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب
ﺣﺎوی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻟﻄﺎﻓﺖ و رﻃﻮﺑﺖ دﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر