اﺳﭙﺮی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ 70%

DISINFECTION
SOLUTION

500ml

شناسه محصول: ma-z-(7) دسته:

توضیحات

از ﺑﻴﻦﺑﺮﻧﺪه آﻟﻮدﮔﯽ و وﯾﺮوس
ﺣﺎوی ﮔﻮار و ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮑﯽ دﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر