ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﻮح

SURFACE DISINFECTION

500ml

شناسه محصول: ma-p-(5) دسته:

توضیحات

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح و اﺷﯿﺎء
ﻗﺪرت ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻄﻮح و اﺷﯿﺎ
ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﺮم و آﻟﻮدﮔﯽ