ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ 70%

DISINFECTION
SOLUTION

1000ml

شناسه محصول: ma-z-(9) دسته:

توضیحات

از ﺑﻴﻦﺑﺮﻧﺪه آﻟﻮدﮔﯽ و وﯾﺮوس
ﺣﺎوی ﮔﻮار و ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮑﯽ دﺳﺖ
ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻣﻨﺰل