اﻓﺸﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره

ALL PURPOSE CLEANER

500ml

شناسه محصول: ma-p-(2) دسته:

توضیحات

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح
ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻟﮑﻪزداﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ راﯾﺤﻪ ﻣﻄﺒﻮع
ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺑﺮاقﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺳﻄﻮح