ﻣﺎﯾﻊ دﺳﺖﺷﻮﯾﯽ ﮐﺮﻣﯽ

Creamy
Hand Washing

450ml

شناسه محصول: ma-p-(7) دسته:

توضیحات

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ
ﻃﺮاوتﺑﺨﺶ، ﻧﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ
ﺣﺎوی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ