ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪه

BLEACH

1000ml

شناسه محصول: ma-p-(6) دسته:

توضیحات

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح و اﻟﺒﺴﻪ
ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﻳﻊ
دارای راﯾﺤﻪ ﻣﻼﯾﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﻧﮕﯽ