اﻓﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﻮح

SURFACE CLEANER

500ml

شناسه محصول: ma-p-(1) دسته:

توضیحات

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح
ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻟﮑﻪزداﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ راﯾﺤﻪ ﻣﻄﺒﻮع
ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺿﺪﻏﺒﺎر ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺸﺴﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ