ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ

DISH WASHING LIQUID

450ml

شناسه محصول: ma-p-(3) دسته:

توضیحات

ﻗﺪرت ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ و درﺧﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻇﺮوف
دارای ﻏﻠﻈﺖ و ﻗﺪرت ﮐﻒﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮب
ﺣﺎوی اوره و اوﺳﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻟﻄﺎﻓﺖ دﺳﺖ