ﻣﺎﯾﻊ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺎکﮐﻦ

GLASS CLEANER

500ml

شناسه محصول: ma-p-(4) دسته:

توضیحات

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﺻﯿﻘﻠﯽ و ﺷﯿﺸﻪای
ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻟﮑﻪزداﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ راﯾﺤﻪ ﻣﻄﺒﻮع
ﺣﺎوی ﻣﻮاد روانﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻟﮑﻪﻫﺎ